خدمات مکانوتراپی:

بیمارانی که دچار کاهش محدوده حرکات مفاصل یا کاهش قدرت عضلانی می باشند برای برقراری دامنه حرکت یا بهبود قدرت حرکت از وسیله های موجود در بخش مکانوتراپی استفاده می کنند. برخی از این تجهیزات مورد استفاده در مکانوتراپی عبارتند از:
– شولدر ویل یا چرخ شانه (Shoulder Wheel)
– تخت ترکشن یا کشش الکتریکی (دیجیتالی)
– کشش در حین حرکت (Traction with Movement)
– پارالل یا میله های موازی برای راه رفتن
– شولدربار یا نرده بان شانه (Shoulder Bar)
– فریم یا محفظه فلزی به همراه قرقره و فنر و طناب دوچرخه ثابت برقی

شولدر ویل یا چرخ شانه:
برای دامنه حرکتی و چرخشی مفصل شانه و کتف و …
بیمارانی که دچار کاهش حرکات مفصل شانه می باشند برای برقراری دامنه حرکت از این وسیله استفاده می کنند. مهمترین حرکات شانه عبارت از :
– چرخش به داخل (یعنی بردن دست به پشت کمر مثل خاراندن پشت)
– چرخش به خارج (یعنی بردن دست به پشت سر مثل شانه کردن)
– بلند کردن بازو (مثل غذا خوردن)

ترکشن یا کشش :
برای اعمال نیروی کششی روی ستون فقرات و …
برای ایجاد نیروی کشش روی ستون فقرات گردن و کمر. در درمان بیماری های ستون فقرات و خصوصاً فتق دیسکهای بین مهره ای و نیز برای کشش اندام تحتانی در بیماریهای زانو یا لگن استفاده می شود.

فریم یا محفظه فلزی:
جهت انجام حرکات نرمشی به کمک قرقره، فنر و …
به کمک قرقره و طناب بسیاری از حرکات ورزش درمانی مورد نیاز بیماران با هدایت فرد درمانگر توسط این وسیله اجرا و مورد تمرین و ممارست کافی قرار می گیرد.